A low dose of dietary resveratrol partially mimics caloric restriction and retards aging parameters in mice

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18523577


2014-10-28 13:29:37


Resveratrol in high doses has been shown to extend lifespan in some studies in invertebrates and to prevent early mortality in mice fed a high-fat diet. We fed mice from middle age (14-months) to old age (30-months) either a control diet, a low dose of resveratrol (4.9 mg kg(-1) day(-1)), or a calorie restricted (CR) diet and examined genome-wide transcriptional profiles. We report a striking transcriptional overlap of CR and resveratrol in heart, skeletal muscle and brain. Both dietary interventions inhibit gene expression profiles associated with cardiac and skeletal muscle aging, and prevent age-related cardiac dysfunction. Dietary resveratrol also mimics the effects of CR in insulin mediated glucose uptake in muscle. Gene expression profiling suggests that both CR and resveratrol may retard some aspects of aging through alterations in chromatin structure and transcription. Resveratrol, at doses that can be readily achieved in humans, fulfills the definition of a dietary compound that mimics some aspects of CR.


Caloric restriction reduces age-related and all-cause mortality in rhesus monkeys

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691430


2014-10-28 13:24:22


Caloric restriction (CR) without malnutrition increases longevity and delays the onset of age-associated disorders in short-lived species, from unicellular organisms to laboratory mice and rats. The value of CR as a tool to understand human ageing relies on translatability of CR's effects in primates. Here we show that CR significantly improves age-related and all-cause survival in monkeys on a long-term ~30% restricted diet since young adulthood. These data contrast with observations in the 2012 NIA intramural study report, where a difference in survival was not detected between control-fed and CR monkeys. A comparison of body weight of control animals from both studies with each other, and against data collected in a multi-centred relational database of primate ageing, suggests that the NIA control monkeys were effectively undergoing CR. Our data indicate that the benefits of CR on ageing are conserved in primates.


A kalória korlátozás csökkenti a korfüggő és egyéb okból bekövetkező halálozást a rhesus majmoknál

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691430


2014-10-28 13:24:22


A kalória korlátozás [caloric restriction – CR] anélkül, hogy alultápláltságot eredményezne,  növeli a kilátásokat a hosszú életre  és késlelteti az öregedéssel összefüggő rendellenességeket a rövid élettartamú fajoknál, az egysejtű szervezetektől a laboratóriumi egerekig és patkányokig. A kalória korlátozás (CR) – mint az emberi öregedés megértésének eszköze – előnye, hogy a kalória korlátozás főemlősökre gyakorolt hatásainak az alakíthatóságán alapul. Jelen esetben azt mutatjuk be, hogy majmok esetében hosszú távon, fiatal felnőtt kortól alkalmazott ~30%-al csökkentett étrend alkalmazásával a kalória korlátozás jelentős mértékben növeli a korral összefüggő és az egyéb okoknak betudható élethossz növekedését. Ezek az adatok ellentmondanak a NIA [National Institute on Aging - Nemzeti Öregedéskutató Intézet] 2012-es belső tanulmányában szereplő megfigyeléseknek, ahol az élethossz növekedését illetően nem állapítottak meg különbséget a kalória csökkentett táplálkozású majmok és a kontroll csoport majmai között. Egy összehasonlítás -  mindkét tanulmányból a kontroll állatok testsúlyának egymással, valamint főemlősök öregedésére vonatkozó multicentrikus* adatbázisokból összegyűjtött adatokkal történő összevetése  - azt mutatja, hogy az NIA kontroll majmait ténylegesen kalória korlátozásnak vetették alá. Adataink azt mutatják, hogy a kalória korlátozások az öregedésre gyakorolt jótékony hatásai megőrződnek a főemlősöknél.


O doză redusă de resveratrol în dieta zilnică imită restricţia calorică şi întârzie parametrii de îmbătrânire la şoareci.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18523577


2014-10-28 13:29:37


S-a arătat în anumite studii că resveratrolul în doze mari extinde durata de viaţă la nevertebrate şi previne mortalitatea timpurie la şoarecii hrăniţi cu o dietă bogată în grăsimi. Am hrănit şoareci începând de la vârsta de mijloc (14 luni) şi până la vârsta de bătrâneţe (30 de luni), fie cu o dietă de control, fie cu o dietă suplimentată cu resveratrol în doze joase (4,9 mg per kg (-1) pe zi (-1)) sau cu o dietă cu restricţie calorică (CR), şi am examinat profilele de transcripţie completă genomică. Am observat o izbitoare suprapunere transcripţională în cazul lui  CR şi a resveratrolului, la inimă, muşchii scheletici şi creier. Ambele intervenţii în dietă inhibă profilele de expresie genetică asociate cu îmbătrânirea muşchilor scheletici şi a inimii, şi previn disfuncţia cardiacă asociată cu vârsta. Dieta cu resveratrol imită de asemenea efectele CR asupra asimilării în muşchi a glucozei mediate de insulină. Profilarea expresiei genice sugerează că atât CR cât şi resveratrolul pot întârzia anumite aspecte ale îmbătrânirii determinate prin alterări în structura cromatinei şi în transcripţie. Resveratrolul, în doze care pot fi cu uşurinţă atinse la oameni, îndeplineşte definiţia unei componente a dietei care duplică anumite aspecte ale CR.


Restricţia calorică reduce mortalitatea produsă de îmbătrânire precum şi rata de mortalitate din varii cauze, la maimuţele rhesus.

forrás: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24691430


2014-10-28 13:24:22


Restricţia calorică (CR) fără malnutriţie creşte longevitatea şi întârzie declanşarea afecţiunilor asociate îmbătrânirii, la speciile cu durată scurtă de viaţă, începând cu organismele unicelulare şi până la şoarecii şi şobolanii de laborator. Valoarea lui CR ca instrument pentru a înţelege îmbătrânirea constă în faptul că pot fi translatate la oameni efectele pe care CR le are la primate. Aici noi arătăm că CR îmbunătăţeşte semnificativ supravieţuirea la maimuţe, atât legat de îmbătrânire cât şi de toate celelalte cauze de mortalitate, prin dietă restrictivă de aprox 30%, pe termen lung, începută din etapa de tânăr adult. Aceste date sunt în contradicţie cu observaţiile din raportul studiului intern al NIA din 2012, unde nu s-a detectat nici o diferenţă în ceea ce priveşte rata de supravieţuire între maimuţele hrănite normal pentru control şi cele cu CR. O comparaţie a greutăţii corporale la grupurile de control din ambele studii, pusă faţă în faţă cu datele colectate într-o bază de date aflată în relaţie cu mai multe centre, referitoare la îmbătrânirea primatelor, sugerează că maimuţele din grupa de control a NIA erau de fapt sub incidenţa CR. Datele noastre indicând beneficiile CR asupra îmbătrânirii la primate se păstrează.


QR-CODE

Download image: Right click, "Image save as..."